หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน. เล่ม 4, กำเนิดสำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน / กำเนิดสำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน [บรรณาธิการ ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2560 [2017] - 193 หน้า : ภาพประกอบ.


อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-


สำนักกฎหมายดร. อุกฤษ มงคลนาวิน.


880-07 -- สำนักงานกฎหมาย -- ไทย.
880-08 -- นักกฎหมาย -- ไทย

KPT110.อ72 / ห84 2560 ล. 4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544