ทัศนีย์ บุนนาค.

การศึกษาเปรียบเทียบการบริโภคสื่อ การรับรู้ความเสี่ยง ปรัชญาชีวิต และค่านิยมเชิงปฏิบัติของวัยรุ่นกับผู้สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานคร = The comparative study of media consumption, risk perception, philosophy of life and instrumental value of teenagers and senior persons in Bangkok Metropolitan : งานวิจัย / Comparative study of media consumption, risk perception, philosophy of life and instrumental value of teenagers and senior persons in Bangkok Metropolitan โดย ทัศนีย์ บุนนาค. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555] [2012] - xxi, 252 แผ่น : ภาพประกอบ.

ได้ทุนอุดหนุนวิจัยจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


880-04 -- การรับรู้ความเสี่ยง -- ไทย -- กรุงเทพฯ
880-05 -- เยาวชน -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- ทัศนคติ.
880-06 -- ผู้สูงอายุ -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- ทัศนคติ.

HM1101 / .ท65 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544