วัดป่าพุทธญาณ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี = Wat Pa Buddhayan, Texas, USA with the sense of royal grace to the kings of Chakri dynasty / Wat Pa Buddhayan, Texas, USA with the sense of royal grace to the kings of Chakri dynasty งามศรี สุขุมพัฒน์ [ผู้รวบรวม]. - นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559 [2016] - 242 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559.


วัดป่าพุทธญาณ (สหรัฐอเมริกา)

DS570.3.ภ7 / ว526 2559

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)