คณิตศร์ คงทอง.

หนังสือกฎหมายจอหงวน. วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 / วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 จอหงวน. เล่มที่ 3, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 จัดทำโดย คณิตศร์ คงทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017] - 192 หน้า.

9786164455474 6164455472


880-07 -- วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.

KPT4610 / .ค348 2560

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305