รัตน์ศิริ ทาโต.

การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing research : concepts to application / Nursing research : concepts to application รัตน์ศิริ ทาโต. - พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุง) - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018] - 590 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164681149 6164681146


880-05 -- การพยาบาล -- วิจัย.

WY20.5 / .ร633 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)