นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์.

การวิจัยทางสาธารณสุข : จากหลักการสู่การปฏิบัติ / Public health research : from principle to practice นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 [2017] - 345 หน้า : ภาพประกอบ.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย -- จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย -- การกำหนดปัญหาการวิจัย -- การทบทวนวรรณกรรม -- วัตถุประสงค์การวิจัย -- สมมติฐานการวิจัย -- การกำหนดตัวแปร -- การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย -- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง -- การวิจัยแบบไม่ทดลอง -- การวิจัยแบบทดลอง -- การพัฒนาเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย -- การเก็บรวบรวมข้อมูล -- การวิเคราะห์ข้อมูล -- การเขียนรายงานการวิจัย.

9786164260351 6164260353


880-05 -- สาธารณสุข -- วิจัย.

WA20.5 / .น629 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544