ปิยะชาติ อิศรภักดี.

Branding 4.0 / ปิยะชาติ อิศรภักดี. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559 [2016] - 339 หน้า : ภาพสีประกอบ.

จุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่า "การตลาด" -- จาก #การตลาด 3.0 สู่ยุคแห่ง "สังคมดิจิทัล" -- กลยุทธ#การสร้างแบรนด์ 4.0 -- ทำให้แบรนด์มีชีวิต -- การดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในสังคมดิจิตัล -- การดำเนินชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแบรนด์ -- พฤติกรรมของแบรนด์ในฐานะ "เพื่อนที่ดี" -- การประเมินคุณภาพและตรวจสุขภาพแบรนด์ -- ก้าวสู่แบรนด์ที่ยั่งยืน

9786161813703 616181370X


880-05 -- การสร้างตราผลิตภัณฑ์ (การตลาด)
880-06 -- ชื่อตราผลิตภัณฑ์.

HF5415.1255 / .ป645 2559ข

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544