การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล = Fundamentals of nursing : nursing practice / Fundamentals of nursing : nursing practice อัจฉรา พุ่มดวง บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016] - ก-ณ, 383 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง 2555.

9786167287836 616728783X


880-04 -- การพยาบาล.
880-05 -- การดูแลด้านการพยาบาล.
880-06 -- กระบวนการทางการพยาบาล.

WY100 / .ก685 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544