ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017] - x, 328 หน้า : ภาพประกอบ.

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน (Investment consultant : complex products)

9786164150355 6164150353


880-04 -- การลงทุน.
880-05 -- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า.
880-06 -- พันธบัตร.
880-07 -- ตลาดทุน.
880-08 -- ตลาดเงิน.

HG4521 / .ค478 2560

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)