ตำราพฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ / มาโนช หล่อตระกูล, ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์, นิดา ลิ้มสุวรรณ, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 2559 [2016] - 181 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์คร้้งที่ 1 2555.

ทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ -- พัฒนาการตลอดช่วงชีวิตมนุษย์: วัยเด็กและวัยรุ่น -- พัฒนาการตลอดช่วงชีวิตมนุษย์: วัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ -- สมองและพฤติกรรม -- สารส่งผ่านประสาทและพฤติกรรม -- ความเครียดและการปรับตัว -- การใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท -- พฤติกรรมเสี่ยง -- ความผิดปกติทางจิตเวช (1) -- ความผิดปกติทางจิตเวช (2) -- การรักษาทางจิตเวช -- พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมการเจ็บป่วย -- ความเจ็บป่วยและครอบครัว -- การสัมภาษณ์ทางเวชปฏิบัติ -- เวชจริยศาสตร์ -- สติในเวชปฏิบัติ.

9786162799112 6162799115


880-04 -- พฤติกรรมศาสตร์.

WB103 / .ต646 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544