ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525-

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช, พงศ์กานต์ คงศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 460 หน้า.

9786162697166 6162697169


880-05 -- คำศัพท์.
880-06 -- กฎหมาย -- ภาษา.

PE1116.ก2 / ด52 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455