ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525-

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช, พงศ์กานต์ คงศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 460 หน้า.

9786162697166 6162697169


880-05 -- คำศัพท์.
880-06 -- กฎหมาย -- ภาษา.

PE1116.ก2 / ด52 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)