พระมงคลเทพมุนี (สด), 2427-2502.

สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้า / โดย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ; พร้อมด้วย คำอธิบายประกอบการศึกษาสัมมาปฏิบัติ โดย พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล). - พิมพ์ครั้งที่ 8. - ราชบุรี : มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย, 2558 [2015] - 26, 250, [16] หน้า : ภาพสีประกอบ.

จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 15-17 ธันวาคม 2558.
พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2553.

9789744013798 9744013796


สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556.
คชวัตร (นาม)
พระมงคลเทพมุนี (สด), 2427-2502 --เทศนา.


880-07 -- วิปัสสนา.
880-08 -- ธรรมะ (พุทธศาสนา)

BQ5630.ว6 / พ4648 2558

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)