สารวิทยา. นายวิบูลย์ ธรรมบุตร - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - พระนคร : โรงพิมพ์ศิวพร, 2509 [1996] - 77, 203 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

เจ้าภาพให้ตีพิมพ์แจกเป็นบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ นายวิบูลย์ ธรรมบุตร ณ เมรุหน้าพลัพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2509. แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: สังคมศาสตร์ปริทัศน์ฉบับพิเศษ 1. 2507. มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

พรมแดนแห่งความรู้ / พระยาอนุมานราชธน -- วิชาโบราณคดีและโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย / ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล -- วิชาก่อนประวัติศาสตร์และก่อนประวัติศาสตร์ไทย / ชิน อยู่ดี -- วิชาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย / ขจร สุขพานิช -- ภาษาศาสตร์คืออะไร / วิจินตน์ ภานุพงศ์ -- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชามานุษยวิทยา / จำเรียง ภาวิจิตร, เฉลิมศรี ธรรมบุตร -- ปัญหาการศึกษาระบบเครือญาติและครอบครัวไทย / สุเทพ สุนทรเภสัช -- ชาติพันธุ์วิทยา / พัทยา สายหู -- ลักษณะภาษาไทยใหญ่เทียบกับภาษาไทยกรุงเทพฯ / บรรจบ พันธุเมธา -- A creative sketch of White, Black and Red Tai / William J. Gedney.


วิบูลย์ ธรรมบุตร, 2441-2509.
ธรรมบุตร (นาม)


880-07 -- สังคมศาสตร์.
880-09 -- โบราณคดี -- ไทย.
880-10 -- ภาษาศาสตร์.
880-11 -- มานุษยวิทยา.
880-12 -- ภาษาไทย.


880-08 -- ไทย -- ประวัติศาสตร์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544