หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน. เล่ม 1, สิทธิและสถานภาพทางกฎหมายของสตรีไทย / สิทธิและสถานภาพทางกฎหมายของสตรีไทย [บรรณาธิการ ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2558 [2015] - 79, [3] หน้า : ภาพประกอบ.

สถานะทางกฎหมายของหญิงไทย -- สิทธิทางกฎหมายของสตรีไทย -- บทบาทของสตรีไทยทางการเมือง -- ชายหนุ่มคนเดียวแต่งงานกับหญิงสองคนได้หรือไม่ -- ภาษีเงินได้จากอาชีพภรรยาน้อย.

9786163823700 6163823702


อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-


880-06 -- นักกฎหมาย -- ไทย -- ชีวประวัติ.
880-07 -- สตรี -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

KPT110.อ72 / ห84 2558 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544