นวลจันทร์ ใจอารีย์.

การแพทย์แผนไทยประยุกต์สำหรับการดูแลหญิงก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ การทำคลอด และหลังคลอด / นวลจันทร์ ใจอารีย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018] - 132 หน้า : ภาพประกอบ.

ได้รับทุนสนุบสนุนการเขียนตำราจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558.

การดูแลสตรีก่อนการตั้งครรภ์ด้วยการบูรณการการแพทย์แผนไทยกับหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน -- การดูแลสตรีขณะตั้งครรภ์ด้วยการบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน -- การดูแลสตรีระยะคลอดด้วยการบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน -- การดูแลสตรีหลังคลอดด้วยด้วยการบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน -- บทบาทผดุงครรภ์แผนไทยและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์แผนไทย.

9786163143877 6163143876


880-05 -- การแพทย์แผนโบราณ -- ไทย.
880-06 -- สตรีมีครรภ์ -- สุขภาพและอนามัย.
880-07 -- การดูแลภายหลังคลอด.
880-08 -- สมุนไพร -- ไทย.

การดูแลหลังคลอด การทำคลอด

WB50.JT3 / น552 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)