ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

กฎหมายลักษณะพยาน พยานเอกสาร / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2561 [2018] - 230 หน้า.

บทที่ 1 บทนำ -- 1. ความสําคัญของเรื่อง -- 2. ขอบเขตของเรื่อง -- บทที่ 2 ความหมายของพยานเอกสาร -- 1. ความหมายของพยานเอกสาร2. ประเภทของพยานเอกสาร -- บทที่ 3 การยื่นบัญชีระบุพยาน -- 1. กฏเกณฑ์การยืนบัญชีระบุพยาน -- 2. สภาพบังคับของกฎเกณฑ์ -- 3. ข้อยกเว้นของการยื่นบัญชีระบุพยาน -- 4. กรณีที่อยู่นอกขอบเขตของกฏเกณฑ์การบัญชีระบุพยาน -- บทที่ 4 การนําสืบพยานเอกสาร -- 1. การส่งสําเนาเอกสาร -- 2. การนําสืบด้วยต้นฉบับเอกสาร -- 3. การเสียค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ -- บทที่ 5 การตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของพยานเอกสาร -- 1. การจัดนําต้นฉบับเอกสารส่งศาล -- 2. การคัดค้านพยานเอกสาร -- 3. ศาลชี้ขาดความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร -- 4. พยานเอกสารในคดีอาญา -- บทที่ 6 การรับฟังพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือหักล้างพยานเอกสาร -- 1. หลักเกณฑ์การห้ามนําสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร -- 2. เนื้อหาสาระของข้อห้าม -- 3. ข้อยกเว้นของมาตรา 94 วรรคหนึ่ง -- บทที่ 7 พยานวัตถุ -- 1. ความหมายของพยานวัตถุ -- 2. วิธีการนําสืบพยานวัตถุ -- 3. ผลของการสืบพยานวัตถุ -- บทที่ 8 ความหมายของสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ -- 1. ประวัติความเป็นมา -- 2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) -- 3. ความหมายและลักษณะของสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ -- 4. ลักษณะทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ -- บทที่ 9 การรับฟังสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ในกฎหมายต่างประเทศ -- บรรณานุกรม.

9786164748132 6164748135


880-05 -- พยานเอกสาร -- ไทย.

KPT1780 / .ป63 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544