ผ่องพรรณ อรุณแสง.

การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล / ผ่องพรรณ อรุณแสง. - พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2561 [2018] - ก-ฒ, 258 หน้า : ภาพประกอบ.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล. 2549.

9786162233791 6162233790


880-05 -- การตรวจร่างกาย.
880-06 -- การประเมินทางการพยาบาล.
880-07 -- ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย.

WB200 / .ผ524 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455