หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย / บรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล ; ผู้แต่ง พัชรี สิโรรส ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561 [2018] - 424 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744499981 9744499982


880-04 -- การควบคุมการบริหารองค์การ.
880-05 -- การควบคุมการบริหารองค์การ -- ไทย.
880-06 -- การบริหารรัฐกิจ.

HD2741 / .ห466 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)