กรองกาญจน์ ชูทิพย์.

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา = Cardiovascular physiology and pharmacological applications / Cardiovascular physiology and pharmacological applications กรองกาญจน์ ชูทิพย์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [พิษณุโลก] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 [2018] - x, 540 หน้า : ภาพประกอบ.

1. บทนำสรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- การไหลเวียนเลือด -- โครงสร้างและหน้าที่ของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- พลศาสตร์ของเลือด -- บทสรุปบทนำสรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- 2. คุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวใจ -- ชนิดของเซลล์หัวใจและการนำสัญญาณไฟฟ้าภายในหัวใจ -- ศักย์ทำงานของหัวใจ -- ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ -- ความผิดปกติของสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจ -- บทบาทของระบบประสาทอัตโนมัติต่อคุณสมบัติของไฟฟ้าของหัวใจ --คุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวใจกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา -- บทสรุปคุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวใจ -- 3. คุณสมบัติเชิงกลของหัวใจ -- การหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ -- ปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ -- วงจรหัวใจ -- เสียงหัวใจ -- ไดอะแกรมวิกเกอร์ส -- วงจรความสัมพันธ์ของความดันกับปริมาตรเลือดในหัวใจ -- คุณสมบัติเชิงกลของหัวใจกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา -- บทสรุปคุณสมบัติเชิงกลของหัวใจ -- 4. สรีรวิทยาของหลอดเลือด -- ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของหลอดเลือด -- คุณสมบัติของผนังหลอดเลือด -- กล้ามเนื้อเรียบกับการทำงานของหลอดเลือด -- ปัจจัยที่ควบคุมการทำงานของหลอดเลือด -- ระบบหลอดเลือดแดง -- ระบบหลอดเลือดฝอย -- ระบบหลอดเลือดดำ -- สรีรวิทยาของหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา -- บทสรุปสรีรวิทยาของหลอดเลือด -- 5. การควบคุมการทำงานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- การควบคุมความดันเลือด -- การควบคุมอัตราการไหลของเลือดแบบเฉพาะที่ -- การตอบสนองของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดต่อภาวะต่าง ๆ -- การควบคุมการทำงานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา -- บทสรุปการควบคุมการทำงานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- 6. สรีรวิทยาของหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยพื้นฐาน -- ความรู้พื้นฐาน -- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย -- บทสรุปสรีรวิทยาของหลอดเลือดกับประยุกต์ใช้ในงานวิจัยพื้นฐาน.

9786164260702 6164260701


880-05 -- สรีรวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด.
880-06 -- ระบบหัวใจและหลอดเลือด.
880-07 -- เภสัชวิทยา.

WG102 / .ก452 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)