ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 495 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560.

9786162697388 616269738X


880-05 -- การจัดซื้อของทางราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2754 / .ช62 2561ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544