หนังสือรวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-เมียนมา / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ บุณยนุช นาคะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018] - 250 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ, แผนที่.

เนื่องในโอกาส "ฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เมียนมา" (70th Anniversary of Thailand-Myanmar Diplomatic Relations) วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์. มีภาษาอังกฤษและภาษาพม่าประกอบ.

9786168139547 6168139540


880-06 -- ศิลปกรรมพม่า.
880-07 -- ศิลปกรรมไทย.
880-08 -- ภาษากับอินเทอร์เน็ต.


880-04 -- ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า.
880-05 -- พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย.

DS575.5.พ4 / ห36 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544