ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา / บรรณาธิการ วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, รณิษฐา รัตนะรัต, ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ. - พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2561 [2018] - xviii, 461 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงใหม่ 2559.

9789745877412 9745877417


880-04 -- อายุรศาสตร์.

WB115 / .ต6485 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)