ก้าวย่างการปกครองท้องถิ่นไทย : ทิศทาง ความเป็นไปได้ของการกระจายอำนาจหลังการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 : โครงการสัมมนาระดมปัญญา ครั้งที่ 10 / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2560] [2017] - 96 หน้า.

สัมมนาวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


880-04 -- การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การประชุม.
880-05 -- การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย -- การประชุม.

JS7153.3.ก8 / ก6426 2560

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)