โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 3) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2555 [2012] - xxx, 280 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

นำเสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

บทสรุปผู้บริหาร -- Executive summary -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลง FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม -- บทที่ 3 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลงแยกตามรายอุตสาหกรรม -- บทที่ 4 การใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือและความตกลงยอมรับร่วมภายใต้ความตกลง FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม -- บทที่ 5 การใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ภายในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม -- บทที่ 6 ผลกระทบของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ : การวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลอง CGE -- บทที่ 7 กรณีศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทย -- บทที่ 8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย -- ภาคผนวก สรุปผลการเดินทางไปสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ในช่วงวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2555.


880-04 -- การค้าเสรี -- ไทย.
880-05 -- ขีดความสามารถในการอุตสาหกรรม -- ไทย.


880-03 -- ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.

HF1594.55 / .ค945 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544