บรรเจิด สิงคะเนติ.

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง / บรรเจิด สิงคะเนติ. - พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 399 หน้า.

9786162697135 6162697134


880-05 -- กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2720 / .บ44 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544