รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012] - 355 หน้า.

1. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 -- 2. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 -- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 -- 3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 -- 4. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 -- 5. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 -- 6. พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 -- 7. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 -- 8. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ -- 9. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี.

9786162690600 6162690601


880-04 -- ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย.
880-05 -- กฎหมายสิทธิบัตร -- ไทย.
880-06 -- เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-07 -- ลิขสิทธิ์ -- ไทย.
880-08 -- ทรัพย์สินทางปัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ)
880-9 -- การคุ้มครองพืช -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-10 -- วงจรรวม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-11 -- ความลับทางการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-12 -- เครื่องหมายแสดงแหล่งกำเนิด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT1155.ก28 / 2555ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544