วิเชียร ฝอยพิกุล.

นโยบายการส่งเสริมแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยในเขตอีสานตอนใต้ด้วยระบบการตลาดร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร = Promotion policy of food safety source in Southern Isan by marketing system and agro tourism : รายงานการวิจัย / Promotion policy of food safety source in Southern Isan by marketing system and agro tourism โดย วิเชียร ฝอยพิกุล. - นครราชสีมา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [2554?] [2011?] - 11, 207 แผ่น : ภาพสีประกอบ.

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.


880-04 -- สินค้าเกษตร -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
880-05 -- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

HD9016.ท93ก25 / ว62 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544