"เสียง" ที่ก้องกังวานกว่ากึ่งทศวรรษ : วิถีวิจัยสร้างสรรค์บนงานประพันธ์ สมสุข กัลจาฤก / วิถีวิจัยสร้างสรรค์บนงานประพันธ์ สมสุข กัลจาฤก สถาบันกันตนา ; ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งแรก. - นครปฐม : สถาบันกันตนา, 2560 [2017] - 167 หน้า : ภาพประกอบ.


สมสุข กัลย์จาฤก, 2470-


880-06 -- ละครโทรทัศน์ไทย.
880-07 -- ละครวิทยุไทย.

PN1992.65 / .ส823 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544