ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018] - 237 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2559.

9789740337867 9740337864


880-05 -- การศึกษา -- ไทย.
880-06 -- การปฏิรูปการศึกษา -- ไทย.

LA1221 / .พ9375 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)