จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์.

พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง : มาตรการการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017] - vi, 73 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารวิชาการ (สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) ; ลำดับที่ 116 . - เอกสารวิชาการ (สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) ; ลำดับที่ 116. .

9789744499820 9744499826


880-06 -- นิเวศวิทยาเมือง (สังคมวิทยา) -- ไทย.
880-07 -- การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ไทย.
880-08 -- การผันแปรของภูมิอากาศ -- ไทย.

HT243.ท9 / จ63 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544