ปวีณา เชาวลิตวงศ์.

การกำหนดนโยบายพัสดุคงคลัง : ทฤษฎีและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ = Determining inventory policy : theories and a systematic thinking approach / Determining inventory policy : theories and a systematic thinking approach ปวีณา เชาวลิตวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, 2561 [2018] - 206 หน้า : ภาพประกอบ

9789740337577 9740337570


880-05 -- การควบคุมสินค้าคงคลัง -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
880-06 -- สินค้าคงคลัง -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.

การวางแผนความต้องการวัสดุ

TS160 / .ป563 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)