อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.

การสร้างเมืองพลวัตในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล = Building resilient city in BMR / Building resilient city in BMR อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าโครงการ ; วิจิตรบุษบา มารมย์ หัวหน้าทีมวิจัยกรุงเทพฯ และปริมณฑล ; อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ หัวหน้าทีมวิจัย Hazard ; อุมา ลางคุลเสน หัวหน้าทีมวิจัยด้านสุขภาพ ; ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ หัวหน้าทีมวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ปทุมธานี : หน่วยวิจัยอนาคตเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 58 หน้า : ภาพสีประกอบ.

โครงการวิจัย Coastal Cities at Risk : Building Adaptive Capacity for Managing Climate Change in Coastal Megacities.


880-05 -- การพัฒนาชุมชนเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ

HT178.ท9 / อ633 2559

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)