คู่มือกฎหมายประจำบ้านที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้! / คู่มือกฎหมายประจำบ้าน ฝ่ายกฎหมาย สนพ. [กอแก้ว] บ.ก. เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2559 [2016] - 336 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556 ของ แพรธรรม.

บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 วิธีติดต่อราชการด้วยตนเอง -- บทที่ 3 ฐานะของบุคคลตามกฎหมาย -- บทที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ -- บทที่ 5 การรับราชการทหาร -- บทที่ 6 กฎหมายและความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน -- บทที่ 7 กฎหมายการทำนิติกรรมและสัญญา -- บทที่ 8 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน -- บทที่ 9 กฎหมายในครอบครัว -- บทที่ 10 ทรัพย์มรดกตกทอด -- บทที่ 11 การทำละเมิด -- บทที่ 12 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย -- บทที่ 13 การประกันชีวิต -- บทที่ 14 การประกันหนี้ -- บทที่ 15 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม -- บทที่ 16 ภาษีอากรใกล้ตัว -- บทที่ 17 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค -- บทที่ 18 กฎหมายการใช้เช็ค.

9786163202932 6163202937


880-04 -- กฎหมาย -- ไทย -- งานเขียนสำหรับคนทั่วไป.

KPT72 / .ค743 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544