คู่มือการแปลงแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2555-2559 ไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปี / [การรถไฟแห่งประเทศไทย, ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. - [กรุงเทพฯ] : การรถไฟแห่งประเทศไทย ; ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555?] [2012?] - [32] หน้า : ภาพประกอบ.

1 กระบวนการเชื่อมโยงจากวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติการ -- 2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action plan) -- 3 สาเหตุของความล้มเหลวในผลักดันแผนวิสาหกิจการรถไฟฯ ไปสู่การปฏิบัติ -- 4 แนวทางการดำเนินการเพื่อถ่ายทอดเป้าหมายยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ.


การรถไฟแห่งประเทศไทย--การวางแผน.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)