ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์.

ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู้) = Epistemology (Theory of knowledge) / Epistemology (Theory of knowledge) ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นครปฐม : สาละพิมพการ, 2555 [2012] - 325 หน้า.

ญาณวิทยา -- วิวัฒนาการแห่งความรู้ของมนุษย์ -- ญาณวิทยาของโสเครตีสและเพลโต -- อะไรคือสิ่งที่เรารู้ -- ทฤษฎีว่าด้วยบ่อเกิดความรู้ -- ทฤษฎีอนุมานนิยมหรือทฤษฎีความรู้เชิงวิจารณ์ญาณวิทยาของคานท์ -- ทฤษฎีว่าด้วยบ่อเกิดความรู้ สัญชาตญาณนิยมของอังรี่ แบร์กซอง -- ทฤษฎีความรู้ปลีกย่อยและวิธีการสร้างความรู้ -- อวกาศ, กาล, เนื้อสารและความเป็นเหตุและผล ขอบเขต เงื่อนไข หรือเหตุปัจจัยแห่งความรู้ -- ญาณวิทยาของอินเดีย -- ญาณวิทยาตามแนวพุทธปรัชญา -- เปรียบเทียบญาณวิทยาของสำนักประจักษ์นิยมและสำนักเหตุผลนิยมกับญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาท.

9786169110415 6169110414


880-05 -- ทฤษฎีความรู้.

BD168 / .ช63 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544