อยู่ด้วยกัน : โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น = Being with : the world, technology, inequality and otherness / Being with : the world, technology, inequality and otherness ชาญณรงค์ บุญหนุน, คงกฤช ไตรยวงค์, พัชชล ดุรงค์กวิน บรรณาธิการ. - [กรุงเทพ : คบไฟ], 2561 [2018] - 747 หน้า : ภาพประกอบ.

การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2561 ณ อาคารวชิรมงกุฏ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


880-04 -- มนุษยศาสตร์ -- ไทย -- การประชุม.
880-05 -- มนุษยศาสตร์ -- แง่สังคม -- การประชุม.
880-06 -- ความเสมอภาค -- การประชุม.

AZ782 / .ก647 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)