สุรพงษ์ ชัยนาม, 2487-

นโยบายของไทยต่อสิงคโปร์ : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ / โดย สุรพงษ์ ชัยนาม. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561 [2018] - 261 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดนโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ . - หนังสือชุดนโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ. .

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คำนำ -- คำนิยม -- บทนำ -- ความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์ : บทนำ -- นโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์ต่อไทย -- นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสิงคโปร์ -- ปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์ -- บทสรุป.

9789743159961 9743159967


880-06 -- ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สิงคโปร์.
880-07 -- สิงคโปร์ -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย.

DS575.5.ส6 / ส74 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)