สหรัฐ อกนิษฐศาสตร์.

มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร / Tax and fee measures to reduce traffic congestion in Bangkok โดย สหรัฐ อกนิษฐศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : สาขากฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2561] [2018] - 10, 290 แผ่น : ภาพสีประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


880-04 -- กฎหมายจราจร -- ไทย.
880-05 -- ค่าจราจรติดขัด -- ไทย -- กรุงเทพฯ
880-06 -- ค่าธรรมเนียมการใช้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

ค่าจราจรติดขัด Congestion pricing ค่าธรรมเนียมจราจรติดขัด Congestion charge จราจร Traffic ภาษี Tax ค่าธรรมเนียม Fee โซนนิ่ง Zoning เมือง City

KPT3448 / .ส54 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544