ณรงชัย อัศวพรหมพร.

ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยารังสีทางการแพทย์ / ณรงชัย อัศวพรหมพร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018] - 218 แผ่น : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . - โครงการตำรา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์) ; .

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล -- บทที่ 2 หลักการพื้นฐานของชีววิทยารังสี -- บทที่ 3 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์ของชีววิทยารังสี -- บทที่ 4 ผลทางชีววิทยาของรังสีก่อไอออน -- บทที่ 5 ชีววิทยาพื้นฐานของรังสีรักษา -- บทที่ 6 ชีววิทยารังสีของรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ -- บทที่ 7 ชีววิทยารังสีของสิ่งแวดล้อม -- ดัชนี.

9786164787827 6164787823


880-05 -- รังสีชีววิทยา.
880-06 -- การรักษาด้วยรังสี.

ชีววิทยารังสี

WN600 / .ณ422 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)