ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ / ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) รวบรวมโดย บุณร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม. - กรุงเทพฯ : The Law Group, [2561?] [2018?] - 221 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163811431 6163811437


880-04 -- นโยบายของรัฐ -- ไทย.
880-05 -- ความมั่นคงแห่งชาติ -- ไทย.
880-06 -- การพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทย.


880-07 -- ไทย -- แง่ยุทธศาสตร์.
880-08 -- ไทย -- นโยบายสังคม.
880-09 -- ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.

JQ1745.ก55น4 / ย73 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544