ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2562 = Taxation according to revenue code 2019 / Taxation according to revenue code 2019 รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุเมธ ศิริคุณโชติ ... [และคนอื่น ๆ]. - ฉบับแก้ไขปรับปรุง, พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : หจก. เรือนแก้วการพิมพ์, 2562 [2019] - 9, 418 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164789289 6164789281


880-04 -- การบัญชีภาษีอากร -- ไทย.
880-05 -- การยกเว้นภาษีอากร -- ไทย.
880-06 -- ภาษีเงินได้ -- ไทย.
880-07 -- ภาษีการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-08 -- ภาษีมรดกและการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

HJ2315 / .ภ65 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544