ชุดา จิตตสุโภ.

ความคงสภาพของยาและเภสัชภัณฑ์ = [Stability of drugs and pharmaceutical products] / Stability of drugs and pharmaceutical products ชุดา จิตตสุโภ - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด, 2560 [2017] - 308 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2559.

จลนศาสตร์การเสื่อมสลายของยาทางเคมี -- ความคงสภาพทางเคมีของยา -- ปัจจัยที่มีผลต่อความคงสภาพของยา -- ความคงสภาพทางกายภาพของเภสัชภัณฑ์ -- ความคงสภาพของยาชีววัตถุ -- การประเมินความคงสภาพของยาและเภสัชภัณฑ์.

9786164050440 6164050448


880-05 -- ความคงตัวของยา.
880-06 -- รูปแบบยา.
880-07 -- การประเมินคุณภาพยา.

QV754 / .ช736 2560

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)