ภาวิณี เอี่ยมตระกูล.

การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน = Infrastructure planning for sustainable uban development / Infrastructure planning for sustainable uban development ภาวิณี เอี่ยมตระกูล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018] - ก-ฎ, 426 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786164749825 6164749824


880-05 -- ผังเมือง.
880-06 -- การพัฒนาชุมชนเมือง.
880-07 -- การพัฒนาเมืองแบบยั่งยืน.

HT166 / .ภ656 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544