ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2507-

การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ = Postmodern public administration / Postmodern public administration ประโยชน์ ส่งกลิ่น. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์, 2561 [2018] - 7, 131 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2556.

9786164688919 6164688914


880-05 -- การบริหารรัฐกิจ.
880-06 -- แนวคิดหลังสมัยใหม่ -- แง่การเมือง.

JF1358 / .ป352 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544