มุนินทร์ พงศาปาน.

แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย / มุนินทร์ พงศาปาน. - พิมพ์ครั้งที่ 13. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019] - 157 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม 2559.

1 เคล็ดลับในการศึกษาวิชากฎหมาย -- 2 ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย -- 3 ลักษณะของข้อสอบที่ถามในทางทฤษฎี (ข้อสอบบรรยาย) -- 4 การจับประเด็นข้อสอบบรรยาย -- 5 แนวการเขียนตอบข้อสอบบรรยาย -- 6 ลักษณะของข้อสอบอุทาหรณ์ -- 7 การจับประเด็นข้อสอบอุทาหรณ์ -- 8 แนวการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์ -- 9 แบบฝึกหัดการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์ -- 10 แนวคำตอบ.

9786162697753 6162697754


880-05 -- กฎหมาย -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.
880-06 -- กฎหมาย -- การศึกษาและการสอน -- ไทย.

KPT51.7 / .ม736 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544