จันทจิรา เอี่ยมมยุรา.

การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะชายหาดในประเทศไทย = A prosecution of state regarding beach erosion in Thailand / Prosecution of state regarding beach erosion in Thailand จันทจิรา เอี่ยมมยุรา, อารยา สุขสม, สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง. - [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2562 [2019] - 78 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดพิมพ์จากกองทุนวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


880-04 -- การกระทำในทางปกครอง -- ไทย -- คดี.
880-05 -- วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
880-06 -- การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล -- ไทย.

KPT2735 / .จ63 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544