ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ / ปวริศร เลิศธรรมเทวี. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018] - xxvii, 379 หน้า : ภาพประกอบ. - Public law series .

หนังสือเรื่อง ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ มีที่มาจากโครงการวิจัยของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง "การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ"

9789742036911 9742036918


880-05 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- การตีความและการแปลความหมาย.
880-06 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2220 / .ป546 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544