สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 (คดีอาญานักการเมือง) / พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 สุพิศ ปราณีตพลกรัง. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018] - 226 หน้า. - Specific law series .

บทที่ 1 ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง -- บทที่ 2 ความเป็นมาของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง -- บทที่ 3 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับศาลและวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง -- บทที่ 4 การดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 5 การดำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน -- บทที่ 6 การดำเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช. -- บทที่ 7 การดำเนินเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน -- บทที่ 8 อุทธรณ์ -- บทที่ 9 การบังคับคดี -- บทเฉพาะกาล -- ภาคผนวก -- ข้อกำหนด -- แบบพิมพืศาลที่น่าสนใจ -- ตัวอย่างคดีที่น่าสนใจ.

9789742037109 9742037108


880-06 -- การทุจริตทางการเมือง -- กฎและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-07 -- วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.

KPT4516 / .ส736 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544