คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง.

การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล = Nursing regulations : professional laws and code of ethics for nurses / Nursing regulations : professional laws and code of ethics for nurses คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 [2019] - ก-ค, 203 หน้า.

9786163983930 6163983939


880-05 -- การพยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- จรรยาบรรณทางการพยาบาล -- ไทย.

KPT3105 / .ค634 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544