สาโรช นิลเขต.

160 ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ พร้อมด้วย กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / 160 ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ สาโรช นิลเขต, วนิดา พรไพบูลย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1, แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด. - กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุ๊คส์, 2558 [2015] - 624 หน้า.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้. เล่ม 1-2. ฉบับรวมเล่มหนังสือ ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ เล่ม 1 และเล่ม 2.

9786169239406 6169239409


880-06 -- การใช้ที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
880-07 -- กฎหมายการป่าไม้ -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT683 / .ส64 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544